SH

Motor giảm tốc GONGJI Đài Loan (Made in Taiwan) - Kiểu lắp đặt Chân Đế (Kiểu Chân Đế)

Ứng dụng: Khuấy,trộn,chế tạo máy,băng tải,dùng trong ngành môi trường xử lý nước thải-chất thải.

Model/Mã hàng:

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-5R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-7R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-10R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-12R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-15R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-20R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-25R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-30R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-40R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-50R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-60R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-70R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-40R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-50R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-60R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-70R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-110R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-120R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-135R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-150R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-160R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-80R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-110R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-130R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-150R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-165R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-200R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-250R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-165R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-200R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-250R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-5R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-7R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-10R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-12R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-15R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-20R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-25R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-30R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-40R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-25R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-30R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-32R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-40R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-70R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-90R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-120R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-70R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-80R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-90R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-130R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-150R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-165R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-180R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-200R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-80R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-120R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-130R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-140R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-150R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-165R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-180R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-200R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-450R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-450R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-500R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-600R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-700R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-800R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-500R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-600R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-700R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-800R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-900R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-5R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-7R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-10R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-12R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-15R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH18-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-5R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-8R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-10R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-12R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-13R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-15R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-17R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-32R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-40R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-50R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH022-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-33R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-36R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-40R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-50R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-90R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-110R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-130R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-110R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-120R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-130R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-150R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-165R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-180R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-105R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-120R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-160R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-250R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-300R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-350R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-400R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-170R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-250R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-300R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-350R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-400R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-500R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-600R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-700R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-5R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-10R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-12R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-14R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-15R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-17R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-20R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-23R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-25R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-30R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-32R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-36R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-40R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-45R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-25R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-30R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-33R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-40R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-55R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-65R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-75R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-90R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-105R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-120R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-140R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-160R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-200R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-105R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-125R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-140R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-170R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-200R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-250R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-300R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-350R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-400R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-450R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-5R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-10R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-12R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-14R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-15R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-17R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-20R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-23R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-25R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-30R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-32R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-36R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-45R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-20R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-23R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-25R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-30R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-33R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-55R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-65R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-75R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-90R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-105R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-120R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-140R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-160R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-200R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-105R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-125R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-140R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-170R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-200R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-250R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-300R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-350R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-400R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-5R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-10R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-12R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-14R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-15R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-17R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-20R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-23R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-30R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-32R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-36R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-5R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-10R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-15R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-20R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-23R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-30R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-33R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-55R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-65R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-75R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-33R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-80R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-100R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-105R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-120R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-140R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-80R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-100R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-105R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-125R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-140R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-170R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-200R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-5R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-10R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-12R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-14R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-15R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-17R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-20R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-23R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-30R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH28-32R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-5R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-10R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-15R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-20R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-23R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-30R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-33R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-55R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-33R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-80R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-100R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-70R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-80R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-100R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-105R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-125R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-140R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-170R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-200R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-3R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-5R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-10R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-12R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-14R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-15R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-18R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-23R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-32R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-33R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-36R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-5R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-10R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-15R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-25R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-35R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-40R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-50R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-60R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-62R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-70R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-25R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-35R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-40R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-50R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-65R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-75R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-85R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-100R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-125R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-3R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-5R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-12R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-14R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-18R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH32-23R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-5R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-25R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-30R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-35R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH40-40R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-25R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-30R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-35R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-40R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-50R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-65R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-75R3.7A-3.7KW

 


Chúng tôi cam kết
 • Cơ sở vật chất

  Sang trọng
 • Sản phẩm

  Tinh sảo
 • Nhân lực

  Chuyên nghiệp
 • Bảo hành

  Dài hạn

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới nhất

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn