SV

Motor giảm tốc GONGJI Đài Loan (Made in Taiwan) - Kiểu lắp đặt Mặt Bích (Kiểu Mặt Bích)

Ứng dụng: Khuấy,trộn,chế tạo máy,băng tải,dùng trong ngành môi trường xử lý nước thải-chất thải.

Model/Mã hàng:

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-5R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-7R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-10R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-12R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-15R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-20R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-25R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-30R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-40R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-50R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-60R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-70R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-40R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-50R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-60R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-70R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-110R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-120R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-135R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-150R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-160R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-80R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-90R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-100R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-110R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-130R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-150R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-165R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-200R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-250R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-165R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-180R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-200R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-250R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-300R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-350R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-400R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-450R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-500R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-600R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-700R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-800R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-900R0.1A-0.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-5R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-7R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-10R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-12R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-15R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-20R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-25R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-30R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-40R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-25R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-30R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-32R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-40R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-70R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-90R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-120R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-50R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-60R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-70R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-80R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-90R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-130R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-150R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-165R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-180R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-200R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-80R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-100R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-110R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-120R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-130R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-140R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-150R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-165R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-180R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-200R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-450R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-450R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-500R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-600R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-700R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-800R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-250R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-300R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-350R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-400R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-500R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-600R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-700R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-800R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-900R0.2A-0.18KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-5R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-7R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-10R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-12R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-15R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV18-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-5R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-8R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-10R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-12R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-13R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-15R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-17R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-32R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-40R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-50R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV022-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-20R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-25R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-30R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-33R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-36R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-40R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-50R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-90R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-110R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-130R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-110R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-120R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-130R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-150R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-165R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-180R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-80R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-100R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-105R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-120R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-160R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-250R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-300R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-350R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-400R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-140R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-170R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-200R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-250R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-300R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-350R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-400R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-500R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-600R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-700R0.4A-0.37KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-5R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-10R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-12R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-14R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-15R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-17R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-20R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-23R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-25R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-30R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-32R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-36R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-40R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-45R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-25R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-30R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-33R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-40R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-55R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-65R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-75R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-90R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-50R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-105R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-120R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-140R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-160R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-200R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-80R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-100R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-105R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-125R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-140R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-170R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-200R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-250R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-300R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-350R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-400R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-450R0.55A-0.55KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-5R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-10R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-12R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-14R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-15R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-17R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-20R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-23R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-25R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-30R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-32R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-36R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-45R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-20R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-23R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-25R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-30R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-33R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-55R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-65R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-75R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-90R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-40R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-50R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-105R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-120R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-140R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-160R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-200R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-60R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-70R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-80R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-100R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-105R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-125R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-140R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-170R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-200R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-250R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-300R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-350R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-400R0.75A-0.75KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-5R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-10R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-12R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-14R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-15R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-17R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-20R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-23R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-30R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-32R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-36R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-5R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-10R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-15R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-20R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-23R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-30R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-33R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-55R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-65R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-75R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-25R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-33R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-80R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-100R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-105R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-120R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-140R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-40R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-50R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-60R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-70R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-80R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-100R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-105R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-125R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-140R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-170R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-200R1.1A-1.1KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-5R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-10R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-12R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-14R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-15R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-17R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-20R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-23R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-30R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV28-32R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-5R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-10R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-15R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-20R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-23R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-30R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-33R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-55R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-25R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-33R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-80R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-100R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-40R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-50R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-60R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-70R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-80R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-100R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-105R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-125R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-140R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-170R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-200R1.5A-1.5KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-3R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-5R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-10R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-12R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-14R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-15R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-18R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-23R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-32R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-33R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-36R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-5R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-10R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-15R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-25R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-35R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-40R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-50R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-60R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-62R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-70R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-20R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-25R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-30R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-35R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-40R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-50R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-60R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-65R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-75R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-85R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-100R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-125R2.2A-2.2KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-25R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-30R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-35R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-40R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-50R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-60R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-65R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SH50-75R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-3R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-5R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-12R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-14R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-18R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV32-23R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-5R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-25R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-30R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-35R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV40-40R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-10R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-15R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-20R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-25R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-30R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-35R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-40R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-50R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-60R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-65R3.7A-3.7KW

Motor giảm tốc GONGJI-SV50-75R3.7A-3.7KW

 


Chúng tôi cam kết
 • Cơ sở vật chất

  Sang trọng
 • Sản phẩm

  Tinh sảo
 • Nhân lực

  Chuyên nghiệp
 • Bảo hành

  Dài hạn

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới nhất

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn